Bản đồ quy hoạch xã Vĩnh Thái Nha Trang từ năm 2011 – 2015

Bản đồ quy hoạch xã Vĩnh Thái Nha Trang từ năm 2011 – 2015 sẽ đem đến cho quý vị độc giả những thông tin cập nhật về quy hoạch khu vực, thuận tiện trong việc tra cứu cũng như phát triển kinh doanh, sản xuất.

Bản đồ quy hoạch xã Vĩnh Thái Nha Trang từ năm 2011 - 2015

QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT BẢN ĐỒ QUY HOẠCH XÃ VĨNH THÁI NHA TRANG

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) CỦA XÃ VĨNH THÁI, THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu giai đoạn (2011-2015) của tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu giai đoạn (2011-2015) của thành phố Nha Trang;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tại Tờ trình số 517/TTr-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 302/TTr-STNMT ngày 27 tháng 3 năm 2014 về việc đề nghị xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Hiện trạng năm 2010 (ha)

Cơ cấu (%)

Quy hoạch đến năm 2020 (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp thành phố phân bổ

Cấp xã xác định

Tổng số

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (4)+(5)

(7) = (6)-(3)

A

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (A = 1+2+3.1)

1.441,05

100,00

1.441,05

 

1.441,05

100,00

1

Đất nông nghiệp

851,06

59,06

94,33

 

94,33

6,55

Trong đó:

1.1

Đất trồng lúa

– Trong đó đất chuyên trồng lúa nước

153,48

10,65

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

26,73

1,85

1.3

Đất trồng cây lâu năm

91,05

6,32

1.4

Đất rừng sản xuất

142,20

9,87

94,33

94,33

6,55

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

424,74

29,47

1.6

Đất nông nghiệp khác

12,86

0,89

2

Đất phi nông nghiệp

338,07

23,46

1.160,08

 

1.160,08

80,50

2.1

Đất XD trụ sở cơ quan, CTSN

0,31

0,02

34,88

34,88

2,42

2.2

Đất quốc phòng

10,00

10,00

2.3

Đất an ninh

0,16

0,16

2.4

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

1,36

0,09

8,37

8,37

0,58

2.5

Đất sản xuất VLXD gốm sứ

2,15

0,15

16,86

16,86

1,17

2.6

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

2,43

0,17

2,43

2,43

0,17

2.7

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

11,06

0,77

10,32

10,32

0,72

2.8

Đất có mặt nước chuyên dùng

265,88

265,88

2.9

Đất sông suối

42,03

2,92

34,32

34,32

2,38

2.10

Đất phát triển hạ tầng

126,64

8,79

402,96

2,40

405,37

28,13

Trong đó:

Đất cơ sở văn hóa

1,65

0,11

50,89

0,44

51,33

3,56

Đất cơ sở y tế

0,58

0,04

7,43

0,51

7,94

0,55

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

14,01

0,97

23,54

0,16

23,70

1,64

Đất cơ sở thể dục – thể thao

5,34

1,3

6,64

2.11

Đất ở đô thị

321,73

321,73

3

Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

251,91

17,48

186,64

186,64

12,95

3.2

Diện tích đất CSD đưa vào sử dụng

65,27

65,28

B

ĐẤT ĐÔ THỊ

 

 

1.441,05

 

1.441,05

 

b) Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Kỳ đầu 2010-2015

Kỳ cuối 2016-2020

 

Tổng diện tích

NNP/PNN

756,73

310,40

446,33

1

Đất lúa nước

DLN/PNN

153,48

99,69

53,79

2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNK/PNN

26,73

20,39

6,33

3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

91,05

46,61

44,44

4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

47,87

41,41

6,46

5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

424,74

100,16

324,59

6

Đất nông nghiệp khác

NNK/PNN

12,86

2,14

10,72

c) Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Kỳ đầu 2010-2015

Kỳ cuối 2016-2020

 

Tổng diện tích

 

65,28

45,23

20,50

1

Đất quốc phòng

CQP

0,59

0,59

2

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKC

1,54

1,54

3

Đất SXVL, gốm sứ

SKX

4,24

4,24

4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

3,24

3,24

5

Đất có mặt nước chuyên dùng

SMN

8,14

8,14

6

Đất phát triển hạ tầng

DHT

7,77

5,04

2,73

6.1

Đất giao thông

DGT

6,20

4,73

1,47

6.2

Đất thủy lợi

DTL

1,28

0,02

1,26

6.3

Đất cơ sở y tế

DYT

0,26

0,26

6.4

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

DGD

0,03

0,03

6.5

Đất thể thao

DTT

0,84

0,84

7

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,67

6,67

8

Đất ở đô thị

ODT

32,25

23,91

8,34

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỷ lệ 1/5.000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Vĩnh Thái do Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang xác lập ngày 20 tháng 02 năm 2014.

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của xã Vĩnh Thái với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích năm hiện trạng 2010

Diện tích đến các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT TỰ NHIÊN (1+2+3.1)

1.441,05

1.441,05

1.441,05

1.441,05

1.441,05

1.441,05

1

Đất nông nghiệp

851,06

851,06

840,59

804,74

712,69

540,66

1.1

Đất trồng lúa

153,48

153,48

144,00

115,44

87,37

53,79

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

26,73

26,73

26,03

24,42

20,00

6,33

1.3

Đất trồng cây lâu năm

91,05

91,05

90,84

86,22

74,06

44,44

1.4

Đất rừng sản xuất

142,20

142,20

142,20

141,75

126,90

100,79

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

424,74

424,7

424,66

424,28

391,88

324,59

1.6

Đất nông nghiệp khác

12,86

12,9

12,86

12,64

12,48

10,72

2

Đất phi nông nghiệp

338,08

338,08

348,55

391,49

497,62

693,70

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

0,31

0,31

0,31

0,18

3,95

34,88

2.2

Đất quốc phòng

10,00

2.3

Đất an ninh

0,16

2.4

Đất cơ sở SX kinh doanh

1,36

1,36

1,36

2,53

3,90

8,39

2.5

Đất SX vật liệu xây dựng

2,15

2,15

2,15

1,95

1,86

16,86

2.6

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

2,43

2,43

2,43

2,43

2,43

2,43

2.7

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

11,06

11,06

11,06

9,44

11,82

11,78

2.8

Đất sông, suối

42,03

42,03

42,03

42,03

41,67

41,55

2.9

Đất phát triển hạ tầng

126,65

126,65

126,65

152,03

232,21

281,83

Trong đó:

2.9.1

Đất cơ sở văn hóa

1,65

1,65

1,65

2,19

13,92

33,70

2.9.2

Đất cơ sở y tế

0,58

0,58

0,58

0,21

0,48

7,63

2.9.3

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

14,01

14,01

14,01

16,89

19,74

23,70

2.9.4

Đất cơ sở thể dục – thể thao

1,30

2,25

2.10

Đất phi nông nghiệp khác

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

11,30

2.11

Đất ở đô thị

151,94

151,94

162,41

180,75

199,63

274,53

3

Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

3.1

Đất chưa sử dụng còn lại

251,91

251,91

251,91

244,81

230,74

206,69

3.2

Đất CSD đưa vào sử dụng

7,10

14,07

24,05

4

Đất đô thị

1441,05

1441,05

1441,05

1441,05

1441,05

1441,05

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

310,40

 

10,47

35,84

92,06

172,02

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

99,69

9,48

28,56

28,07

33,58

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNK/PNN

20,39

0,70

1,60

4,42

13,67

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

46,61

0,21

4,63

12,16

29,62

1.4

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

41,41

0,45

14,85

26,11

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

100,16

0,08

0,38

32,40

67,29

1.6

Đất nông nghiệp khác

NNK/PNN

2,14

0,22

0,16

1,76

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

STT

Mục đích sử dụng

Diện tích

Phân theo các năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất phi nông nghiệp

PNN

45,23

 

 

7,10

14,07

24,06

1.1

Đất quốc phòng

CQP

0,59

0,59

1.2

Đất khu công nghiệp

SKC

1,54

1,54

1.3

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKX

4,24

4,24

1.4

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

3,24

3,24

1.5

Đất phát triển hạ tầng

DHT

5,04

0,76

4,01

0,27

1.5.1

Đất giao thông

DGT

4,73

0,74

3,99

1.5.2

Đất thủy lợi

DTL

0,02

0,02

1.5.3

Đất cơ sở y tế

DYT

0,26

0,26

1.5.4

Đất cơ sở giáo dục – đào tạo

DGD

0,03

0,02

0,01

1.6

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

6,67

6,67

Trong đó: Đất ở đô thị

ODT

23,91

6,34

5,28

12,29

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1, Điều 2 của Quyết định phê dueetj Bản đồ quy hoạch xã Vĩnh Thái Nha Trang này, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thái có trách nhiệm:

1. Tổ chức thực hiện việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn xã có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ xã đến thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác đáp ứng vốn đầu tư cho việc thực hiện phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã.

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; kiên quyết không giải quyết thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất các trường hợp không có trong quy hoạch sử dụng đất.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác giám sát sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật đất đai nói chung, nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nói riêng; sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Xem thêm bài viết: Bản đồ quy hoạch xã Phước Đồng Nha Trang tỷ lệ 1/2000

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thái và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn tham khảo bài viết: https://wikibatdongsan.com/

5/5 - (1 vote)
0933 366 138